+420 727 835 270 info@zmenastanov.cz

Změna stanov SVJ

Týká se změna stanov SVJ podle NOZ každého společenství vlastníků jednotek?

Předsedové společenství vlastníků jednotek se na nás velmi často obrací s otázkou, zda se i jejich SVJ týká změna stanov a jejich uvedení do souladu s NOZ (novým občanským zákoníkem) a do kdy je třeba změnu stanov případně provést a co při případném neprovedení změny stanov hrozí společenství za postihy. Změna stanov se netýká všech SVJ, je nutné vždy stanovy individuálně zkoumat, zda obsahují ustanovení, která jsou v rozporu s NOZ a v těchto částech pak stanovy změnit. Především členům a předsedům společenství vlastníků jednotek je určen následující text.

Musí změnu stanov provést i SVJ, která se řídila vzorovými stanovami?

Vzorové stanovy, tedy dokument vydávaný nařízením vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek, ve znění nařízení vlády č. 151/2006 Sb. upravovaly doposud právní poměry velké části společenství vlastníků jednotek, ačkoliv jejich členové o tom mnohdy ani nevěděli. Podle výkladového stanoviska č. 10 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti (dále jen „KANCL“) ze dne 7. 6. 2013 může i po nabytí účinnosti NOZ SVJ nadále z těchto vzorových stanov vycházet, i když byl tento právní předpis nabytím účinnosti NOZ bez náhrady zrušen. To v kostce znamená, že SVJ se i nadále může vzorovými stanovami řídit, avšak i v nich je třeba do roku 2017 provést určité změny. Například jde o název společenství vlastníků jednotek, který je potřeba upravit podle § 3042 NOZ dokonce v kratší lhůtě, do 2. ledna 2016. Název SVJ musí nově obsahovat sousloví Společenství vlastníků a jméno domu, pro který SVJ vzniklo. Dále jde o výkon správy (tuto již budou vykonávat všichni spoluvlastníci, nikoliv SVJ) nebo o počet hlasů potřebných ke zvolení výboru nebo pověřeného vlastníka.

Hrozí nějaké sankce, pokud SVJ změnu stanov do roku 2017 nestihne?

V případě, že společenství vlastníků nezmění stanovy, které jsou v rozporu s NOZ, vyzve je soud ke zjednání nápravy a stanoví jim k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud ani v této lhůtě SVJ stanovy nezmění, může mu soud uložit pokutu až do výše 100.000,- Kč (dle § 104 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob). V krajním případě může soud SVJ zrušit. Likvidaci ale soud nařídit nemůže (§ 1216 NOZ).

Dá se nějak jednoduše poznat, že je třeba stanovy změnit?

Stanovy společenství vlastníků jsou poměrně složitý dokument a určit, zda je potřeba jejich změna, může být poměrně složité. Z tohoto důvodu nabízíme společenstvím vlastníků zdarma zhodnocení, zda jsou jejich současné stanovy, kterými se řídí, v souladu s NOZ. Podrobnosti o této službě můžete nalézt ZDE.

Nutnost přítomnosti notáře na shromáždění, kde se mění stanovy

Podle dřívější právní úpravy musel být notář přítomen pouze na ustavující schůzi společenství vlastníků, del NOZ to zatím vypadá, že jej budou SVJ potřebovat při každé změně stanov. Viz například ZDE. Ovšem vyskytly se i opačné názory, které říkají, že tato povinnost se vztahuje pouze na nová SVJ, tedy ta založená až po nabytí účinnosti NOZu. Vzhledem k tmou, že není jasné, který z názorů nakonec převáží, lze doporučit, aby SVJ raději zvolila pro změnu stanov vyšší formu, tedy veřejnou listinu (notářský zápis).

Závěrem se sluší říci, že na první pohled se sice z finančního hlediska situace pro společenství vlastníků zhoršuje, a to z toho důvodu, že vzorové stanovy, které byly zdarma všem přístupné a SVJ je ani nemuselo složitě přijímat, již platit nebudou a SVJ si bude muset své nové stanovy vytvořit. Na druhou stranu toto však dává větší prostor pro individualizaci stanov. Je tak možné (a vhodné) například upravit ve stanovách postup při nakládání s dlužníky, rozhodování per rollam, dále snížit kvora při hlasování a jiné záležitosti, které mohou ve finále fungování SVJ významně zjednodušit.


Zhodnocení Vašich stanov a jejich případnou změnu si můžete objednat zde: www.zmenastanov.cz

Pokud máte nějaké dotazy, týkající se změny stanov SVJ, či jiné problematiky společenství vlastníků jednotek, napište nám prosím na e-mail info@zmenastanov.cz

Chcete si nechat vypracovat nabídku, případně máte dotaz? Napište nám.+420 727 835 270
info@zmenastanov.cz